МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027

Процедура чрез подбор на проектни предложения
BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите “

Цел на процедурата:

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, като по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими кандидати:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.
 3. Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OB L 124, 20.5.2003г., стр. 36)
 4. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заето лице.
 5. Да отговарят на поне едно от следните изисквания:
  • Да са семейно предприятие
  • Да са предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии
  • Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение 1 към Закона за занаятите и чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите.

Дейности, допустими за финансиране:

Дейност 1: Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност)

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на активи за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), както и инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2: Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност)

В рамките на Дейност 2 е допустимо създаването на нов онлайн магазин – до 10 000 лв.

Дейност 3: Подобряване на управленските, производствените и логистични процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност)

В рамките на Дейност 3 е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистични процеси в предприятието:

 • Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
 • Система/модул за управление на веригата за доставки
 • Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул)
 • Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул)
 • Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

Общите допустими разходи по Дейност 3 да не надвишават 15 000 лв.

Дейност 4: Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност)

Дейност 4 включва ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение, като същата следва да бъде изпълнена от кандидатите в периода след обявяването на процедурата и до подаване на проектното предложение по нея.

Общите допустими разходи по Дейност 4 да не надвишават 3 000 лв.

Общ размер на БФП по процедурата: 117 514 155 лв.

Минимален размер на помощта за конкретен проект: 15 000 лв.

Максимален размер на помощта за конкретен проект: 150 000 лв.

Процент на съфинансиране:

 • Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии – 75%.
 • Предприятия, осъществяващи дейност, включени в Списъка на занаятите, съгласно Приложение 1 към Закона за занаятите – 85%.

Приложим режим на минимални помощи: de minimis

Продължителността на всеки проект да не надвишава 12 (дванадесет) месеца.

Краен срок за кандидатстване: 16 септември 2024 – 16.30 ч.

При интерес от Ваша страна и възникнали въпроси, свържете се с нас на тел: + 359 (66) 620 310 или ни пишете на info@goliveuk.com

Повече информация относно схемата може да получите и чрез попълване на формата по-долу.

Моля не попълвайте това поле.
Име
Имейл
Телефон

За повече информация моля посетете Поверителност

 
  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 
Настройки на бисквитките