МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“

Общият размер на средствата по тази процедура е 30 600 000 лв. Помощта се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis). Размерът на безвъзмездното финансиране по изпълнение на всяко предложение за инвестиция е в рамките на 3 000 – 20 000 лв. Интензитетът на помощта е 100 % от разходите по проекта. Време за изпълнение на проекта – до 12 месеца след сключване на договора.

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи:

 • Група I, ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II, ИКТ услуги и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси;
 • Група III, ИКТ услуги и решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията;

Желаещите да кандидатстват фирми трябва да отговарят на следните условия за допустимост:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.
 3. Да са микро, малки или средни предприятия.
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
  • Микро предприятие - ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие - ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие - ≥ 123 000 лева
 5. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021г, който да е ≥ 1 заето лице.
 6. Да не са обявени в несъстоятелност.
 7. Да не са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Не могат да участват и да получават средства по тази процедура предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели, съгласно КИД 2008:

 • Сектор А «Селско, горско и рибно стопанство»
 • Сектор В «Добивна промишленост»
 • Сектор F «Строителство»
 • Сектор Р «Образование»
 • Сектор Q «Хуманно здравеопазване и социална работа“, раздел 87 «Медико-социални грижи и настаняване» и раздел 88 «Социална работа без настаняване»
 • Сектор J «Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения», раздел 62 «Дейности в областта на информационните технологии» и раздел 63 «Информационни услуги»

Недопустими за финансирани са и предприятия от следните сектори:

Сектор С «Преработваща промишленост», раздел 10 «Производство на хранителни продукти», някои кодове от раздел 11 «Производство на напитки», както и някои кодове от раздел 16 «Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, производство на изделия от слама и материали за плетене».

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата схема и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа не могат да получат и кандидати, които имат седалище на територията на селски райони и са заявили изпълнения на инвестицията на територията на селските райони на Република България.

По настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели кандидатите трябва да участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

При интерес от Ваша страна и възникнали въпроси, свържете се с нас на тел: +359 (66) 820 310 или ни пишете на info@goliveuk.com. Ние обещаваме, че ще намерим най-правилното за вашите нужди IT решение!

Повече информация относно схемата може да получите и чрез попълване на формата по-долу.

Моля не попълвайте това поле.
Име
Имейл
Телефон

За повече информация моля посетете Поверителност

 

 

Ваучерна схема ИКТ

 

ПОБЪРЗАЙТЕ, ДАЙТЕ КРИЛЕ НА БИЗНЕСA СИ.

ПЪРВИТЕ, СВЪРЗАЛИ СЕ С НАС, ПЕЧЕЛЯТ!

Ваучерна схема ИКТ

 

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 
Настройки на бисквитките